Make your own free website on Tripod.com

Spesifikasi fizikal

v     Saiz:21.5x28cm

v     Jumlah jilid 6 jilid

v     Jumlah halaman 780

v     Jenis kulit:kertas keras

v     Kertas isi:Matt art 157gm

v     Jilid:jahit

v     Cetakan 4 warna

v     Kotak khas

 

 

Harga RM 1200.00

Ansuran mudah tanpa riba`di sediakan.

Deposit RM 150.00

Bulanan RM 105x10